Referater

24.03.2022

Ordinær generalforsamling i Blegindhusforeningen d.

 Dagsorden for ordinær generalforsamling: 

 1. Tina Møller er valgt
 1. Ulrik Eberth er valgt som referent og Arne Skov er valgt som stemmetæller
 1. Ingen indkomne forslag. Dagsordenen er godkendt
 1. Se bilag
 1. Se bilag
 1. Ingen udvalg nedsat
 1. Kontingentet fortsætter med at være 250 dkk pr. husstand.
 1. Kristian Borgholm fra Salt og Peberhuset er valgt ind i bestyrelsen
 1. Ingen valgt, men bestyrelsen har en i kikkerten
 1. Jonas Danielsen og Morten Tvergaard er er genvalgt
 1. Ingen valg.

 Vedtaget Blegind den 24-03-2022

Formandens beretning 2021

Kære medborgere, kære medlemmer og kære brugere af forsamlingshuset i Blegind.

2021 har været endnu et anderledes år. Selvom Covid-19 virker som noget fra fortiden i dag, så fyldte det faktisk meget i 2021.

Udlejningsmæssigt betød Covid-19 at vi kun havde 26 udlejninger i 2021. Det er lige i underkanten for et hus som vores. På medlemssiden havde vi i 2021 taget et aktivt valg om ikke at stemme dørklokker og fysisk hverve medlemmer til vores forsamlingshus. Det resulterede i et overordentlig lavt medlemstal i 2021.

På positivsiden, brugte vi nogen af de mange fri-weekender til at forsætte vores renovering og vedligehold. Alle vores kloaker har fået en tur, og en af resultaterne er et markendt bedre og tørre indeklima i vores kælder. Væk er den fugtige lugt, og alt den afskallede maling. Væggene er nu pudset op, og der er kommet fugtsuger op. Ovenpå har vi fået nye kaffemaskiner, serviceret opvaskeren, skiftet vandhanerne i køkkenet, fået afsluttet fjernvarmeinstallationen og vi har skiftet alle radiator termostaterne.

De sidste mange års dedikeret indsats for at reducere vores driftsomkostninger, er virkelig begyndt at bære frugt. i 2008, inden vi startede den første bølge af energi optimeringstiltag, brugte vi 45.000 om året på opvarmning.  I 2013 var det blevet reduceret til 34.300. Sidste år brugt 8.800. En masse isolering, fjernvarme, nye termostater samt mange frivillige timer har virkeligt gjort en forskel.

2022 er virkeligt kommet godt fra start. Vi har tegnet 72 medlemmer, og man kan stadig nå det hvis nogen har glemt det. Hvis man ikke kan huske om man har betalt, er jeg sikker på at Arne kan bistå med ens medlemsstats. Vi har også ændret medlemsperioden, så den nu følge kalenderåret.

2022 bliver, forhåbentligt, året hvor vi kan få skiftet vores tag. Det trænger og vi har nu sparet op til det. 

Til sidst vil jeg lige nævne at vores hjertestarter er blevet serviceret og opdateret. Regningen her blev sponsoreret af Bræmer auto, så husk at sende din bil eller en venlig tanke i den retning.

Det var formandens beretning.

27.05.2021

Referat generalforsamlingen i Blegindhusforeningen 2021

Formandens beretning:

Kassererens beretning

Valg af bestyrelsesmedlemmer

 1. Jørn Fast udtræder og Arne Skov træder ind
 2. Kim Sørensen udtræder af bestyrelsen
 3. Kim Bræmer fortsætter som suppleant
 4. Olav Jonassen og Morten Tvergaard fortsætter som revisorer

                                                    i.     Bestyrelsen består af:

Indkomne forslag

 1. Alice forslår vi lægger nyere referater på hjemmesiden

                                                    i.     Bestyrelsen godkender forslaget.

 1. Jøren Victor spørger om vi har overvejet at installere wifi?

                                                    i.     Bestyrelsen har overvejet det, men det er ikke noget der bliver efterspurgt, og vi har derfor valgt ikke at bruge penge på det

 1. Jørgen Victor spørger om vi har overvejet at købe et AV-anlæg så det er nemmere at hører hvad der bliver sagt, når der er mange mennesker i huset.

                                                    i.     Bestyrelsen undersøger det.

Evt.

 1. Johan har sagt op som rengøring, så posten er ledig hvis der er nogle der er interesseret?

                                                    i.     Der var et par interesseret i salen, som ville kontakte Bestyrelsen efterfølgende.

Bilag 1

Formandens beretning 2021 

Kære medborgere, kære medlemmer og kære brugere af forsamlingshuset i Blegind. 

2021 har været et anderledes år. Covid-19 nedlukningen og restriktioner har gjort det svært at drive et forsamlingshus. Omvendt har vores omkostninger også været begrænset, så økonomien hænger stadig sammen. Vi har søgt 2 corona puljer i 2020, og vi har været heldige, og dygtige, og fået tilskud fra dem begge. 30.000 kr. fra DFS (Dansk folkeoplysnings samråd) og DUF (Dansk Ungdoms fællesråd) og 15.000 fra Aura energi. 

2020/2021 blev også året hvor forsamlingshuset blev lidt grønnere. Vi er nu kommet på fjernvarme, og der et er vi superglade for. Dels er det godt for miljøet og dels er det godt for vores fremtidige økonomi. 

Ud over fjernvarmen har 2020 været et stille renoveringssår. Projektet med et nyt tag har været på hold grundet den usikre økonomiske situation, men det er planen vi genbesøger projektet i løbet af 2021. 

Udlejningerne har været yderst begrænset den sidste lange periode, men Danmark er ved at åbne op, og det er forsamlingshuset også. Foruden yoga, som er tilbage i vante omgivelser, så har vi nu 35 udlejningsdage i kalenderen i 2021, og bookinger i både 2022 og 2023.   

Som vi annoncerede sidste år, så har vi flyttet udlejningen ud af bestyrelsen. Vi skylder alle Gitte en kæmpe tak for et super arbejde med at holde styr på vores udlejninger. Gitte køre butikken med store kunde fokus og en fantastisk struktur. Tror ikke vi kan lovprise hende nok.  

Til slut vil jeg gerne gøre lidt reklame for en fælles arbejdsdag i forsamlingshuset. Dagen bliver søndag 20 juni, hvor vi skal gøre hovedrent efter en lang corona nedlukning, vi har et oliefyr og tank som skal ud, vi har nogle huller i ydermuren vi skal have lukket, og så skal køkkenet efterses inden udlejningerne for alvor starter op weekenden efter. Møde op, vi giver et rundstykke og en kop kaffe fra 09:00.  

Inden jeg slutter, vil jeg gerne overrække vores mangeårige kassere Jørgen fast en lille erkendelse for hans store arbejde for forsamlingshuset, du bliver savnet. Kim forlader os også, da han og familien har søgt asyl i Hørning. En stor tak til jer begge 

Det var formandens beretning. 

………. 

Bilag 2

Ekstra ordinær + ordinær Generalforsamling Blegind Forsamlingshus, 25/1/2017

Dagsorden

 1. Ekstra Ordinær Generalforsamling
 2. Valg af mødeleder
 3. Valg af referent og stemmetæller
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Formandens beretning
 6. Kassererens beretning
 7. Beretning fra udvalg
 8. Behandling af indkomne forslag
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af suppleanter
 11. Valg af 2 revisorer
 12. Valg af 2 revisorer suppleanter
 13. Evt.

Erik vælges til mødeleder.

Ad 1

Ad 2

Forslag til ændringer i vedtægterne:

Alle lejere udenfor Blegind bliver passive medlemmer uden stemmeret. Og formand og kasserer har fuldt adgang til netbank, og udlejer har konto-kig. Begge ændringer godkendes enstemmigt.

Dagsorden godkendes.

Ad 3

Ad 4

Anja vælges til referent, og Alice og Eddie vælges til stemmetæller.

Ad 5

Morten fremlagde formandens beretning (den kan ses på vores hjemmeside). Jonas ville gerne have, at vi i fremtidige generalforsamlings dagsordner tilføjede ”fremtidige planer/visioner” til punktet ”Formandens beretning”.

Intet at berette, da der pt. ikke er nogle udvalg.

Ad 6

Ad 7

Jørgen fremlagde kassererens beretning. Økonomien ser rigtig fornuftig ud, og den giver mulighed for nye renoveringer. Regnskab og budget godkendes. Jonas ville gerne have, at vi i fremtidige generalforsamlings dagsordner tilføjede ”fremtidige planer/visioner” til punktet ”Kassererens beretning”.

Morten og Anja ønsker ikke at genopstille.

Kim Sørensen og Kim Bræmer vælges enstemmigt ind i bestyrelsen.

Anja vælges til suppleant.

Ad 8

Ad 9

Ad 10

Forslag til vedtægtsændringer:

Prisforslag for passive medlemmer på 500 kr. og forslag på, at følgende foreninger fritages for kontingentopkrævning: Vandværket, Borgerforeningen, BUF og Menighedsrådet. Begge forslag skal der tages beslutning om, ved en ekstra ordinær generalforsamling i januar 2018.

Erik og Eddie vælges som revisorer suppleanter.

Ad 11

Ad 12

Morten Søgård og Jonas vælges som revisorer.

Ad 13

Bestyrelsen har en bøn til byens borgere om hjælp til fremtidige renoveringer.

Næste bestyrelsesmøde afholdes i Blegind Forsamlingshus d. 14. marts 2017 kl. 19:30.

Ny dato for arbejdsweekend: 11. og 12. marts 2017.01.25

Bestyrelsen takker for god ro og orden

8. November 2016

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Status på kontingentopkrævning
 3. Udlejningspolitik ift. Tilhørsforhold til Blegind
 4. Renovering
 5. Generalforsamling
 6. Evt.

Ad 1

Dagsorden godkendt

Der er 4 vinduer i huset, som ikke kan åbnes – der kommer en tømrer og kigger på det + kigger om der er hul i taget.

Fremtidsplaner: Nyt gulv i gang + flere nye stole. Jesper finder en pris på 70 nye stole.

Ad 3

Gennemgang af indbetalingerne. Vi mangler at rykket for indbetalinger hos nogle medlemmer. Alt i alt ser det fint ud med indbetalinger.

Ad 4

Ad 2

Udlejningspolitikken blev gennemgået. Vi har et par forslag til vedtægtsændringer ved generalforsamlingen:

Ekstraordinær:

- Alle uden for byen bliver passive medlemmer uden stemmeret.

Ordinær:

- Prisforslag for passiv medlemskab: 500 kr.

- Bestyrelsen foreslår, at følgende foreninger bliver fritaget for kontingentopkrævning: Vandværket, Borgerforeningen, BUF og Menighedsrådet.

Derudover blev det besluttet, at fremover skal lejekontrakten fremvises til Kim, inden han kan udlevere nøglerne til huset til lejere.

Der var ingenting til evt.

Ad 5

Ad 6

Generalforsamlingen afholdes d. 24. januar 2017. Husk at varsle det til offentlig information i god tid. Og så skal vi huske tilføjelsen fra sidste års generalforsamling (ligger i dropbox). Vi taler om, hvem der er på valg og punkter ved næste bestyrelsesmøde.

Næste møde afholdes d. 10. januar 2017 kl. 19:30 i forsamlingshuset.

12. September 2016

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Hjertestarter
 3. Kontingentopkrævning og tilbagebetalind af gæld
 4. Billeder til kaffestue/store sal
 5. Fondsansøgninger
 6. Udlejninger - status
 7. Evt.

Ad 1

Dagsorden godkendt

Ad 3

Hjertestarter er bestilt. Placering finder vi ud af, når den kommer. Vi skal lige undersøge, hvor det er nemmest/billigst i forhold til at trække strøm.

Punktet flyttes til næste møde.

Ad 2

Ad 4

Kontingentopkrævningen planlægges – ruter deles ud (husk at spørge efter mail/mobilnummer på de medlemmer, hvor vi ikke har disse oplysninger). Morten sender en mail ud til de medlemmer, hvor vi har en mailadresse, og han undersøger muligheden for at sende en SMS også, til de medlemmer, hvor vi har mobilnumre. Mail/SMS sendes ud i slutningen af uge 37. Jørgen laver opgørelse over indbetalinger, og derefter går vi rundt i uge 40 + 41 til de medlemmer, som ikke har indbetalt.

Morten udarbejder en skrivelse, der skal underskrives af de medlemmer, som vi har lånt penge af – om de vil donere pengene, eller om de vil have dem tilbage. Dette er sidste gang vi spørger, da vi gerne vil have gælden ud af verden. Johan går rundt og taler med dem, som vi har lånt penge af.

Ad 5

Jesper har skrevet til Skanderborg Kommune, og søgt om 100 ens stole – Kommunen har meldt ud, at man kan søge om deres brugte inventar i forbindelse med deres flytning. Jesper vil søge Nordea Fonden i foråret 2017, hvis vi ikke er heldige at få stole fra Kommunen.

Da Ulrik ikke var tilstede flyttes punktet til næste møde – Jesper har dog et par spørgsmål til Ulrik, som udredes inden næste møde.

Ad 7

Ad 6

Johan indkøber ny støvsuger, da den anden er gået i stykker.

Jesper vil gerne donere 4-500 liter fyringsolie til forsamlingshuset. Johan og Jesper finder ud af, at få transporteret olien fra Jespers olietank til forsamlingshusets tank.

Vi skal have pudset vinduer og tørret paneler af - så der er planlagt en arbejdsdag for bestyrelsen søndag d. 25. september kl. 10:00.

Næste bestyrelsesmøde afholdes i forsamlingshuset d. 1. november kl. 19:30.

22. Juni 2016

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Hjertestarter
 3. Tilbagebetaling af gæld
 4. Planlægning af renovering
 5. Evt.

Ad 1

Dagsorden godkendt

Jesper/Kim undersøger priser. Den samlede pris deles ud på Borgerforeningen, BUF, Kirken, forsamlingshuset og Kim Bræmer (Kim vil gerne donere ca. 10.000 kr.)

Ad 3

Ad 2

Når vi skal ud at opkræve kontingent til september, spørger vi dem, som vi har lånt penge af, om de vil have dem retur, eller om vi må beholde dem. Vi udarbejder en skrivelse, som tages med rundt på ruten, hvor de skriver under på, om de vil donere pengene eller have dem retur.

Ad 5

Næste omgang renovering laver vi i januar 2017.

Ad 4

Ulrik har udarbejdet en ny lejekontrakt, og ordensreglerne er rettet til.

Johan får printet arkiv billeder ud (billeder til kaffestuen), og sorte rammer indkøbes i IKEA.

Jesper søger fonde til nye stole, og derefter nyt tag og nye vinduer.

Næste møde bliver d. 13. september 2016 kl. 19:30 i forsamlingshuset.

4. april 2016

Dagsorden

Dagsorden godkendt

Ad 1

1. Godkendelse af dagsorden

2. Opsamling på renovering

3. Status på overlevering - Formand/Udlejer

4. Status på anskaffelser/ansøgninger/tilskud

5. Fællespisning

6. Blegindrådet

7. Øl handler-aftale

8. Bordopstilling

9. Evt.

Ad 2

Stine (maler) mangler at male dørene – de bliver taget løbende hen over forår/sommer. Johan indkøber nye dørhåndtag til alle døre. Ulrik skaffer lidt flere plader til væggene, så vi har til indgangen + lidt ekstra. Indgangen, både ude og inde, kigger vi på til efteråret. Og ral kommer i vejen til efteråret også. Johan spørger Jeanette, om hun vil tage nogle billeder til de tomme vægge i den store sal, og undersøger om vi kan få nogle gamle arkivbilleder af byen i den lille sal.

Ulrik har fået overleveret udlejningen. Ulrik rydder op i Drop Box mapper, og Morten retter klokkeslæt i ordensreglerne.

Ad 4

Ad 3

Vi mangler 70 nye stole á ca. 300 kr. stk. Jørgen finder den gamle regning fra de stole vi købte sidst. Jesper laver en ansøgning til Nordea fonden på nye stole. Jesper laver en logbog over større udgifter til huset + en logbog over, hvornår og hvad vi søger hos diverse fonde.

Jesper søger endvidere om en hjertestarter.

Ulrik ringer til AURA, og spørger til Wi-Fi installation.

Ad 5

Punktet droppes til der opstår et behov.

Ad 6

Vi afholder fællesspisning d. 3. maj 2016 kl. 18:00 for byens borgere.

Fællesspisningen vil være gratis for medlemmer. Ikke medlemmer kan deltage, hvis de betaler 250 kr. for et medlemskab.

Vi spørger Erling, om han vil dele indbydelsen rundt. Morten laver indbydelsen.

Johan sørger for indkøb af mad (duge, servietter, lys??). Ulrik køber sennep, kaffe, øl, vin og vand. Mobile Pay kan benyttes i baren – vi bruger Ulriks nummer J

Punktet droppes – kan genoptages på et senere tidspunkt.

Ad 8

Ad 7

Jesper laver en formulering til hjemmesiden på et tilbud vedr. bordopsætning – pris ca. 1.000 kr.

Ad 9

Alle må gerne gå ind og rydde lidt op i Drop Box.

Vi skal huske at ansøge kommunen om det årlige tilskud. Formanden gør dette.

Næste møde afholdes d. 21. juni 2016 kl. 19:30 i Blegind forsamlingshus.

9. februar 2016

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Konstituering af ny bestyrelse
 3. Udlejning - diverse
 4. Målsætning 2016
 5. Økonomisk opfølgning på renoveringen
 6. Hjertestarter
 7. Evt.

Ad 1

Dagsorden godkendt

Ad 3

Formand: Morten, Næstformand: Johan, Udlejer: Ulrik, Kassere: Jørgen, Bygningsansvarlig: Johan, Sekretær: Anja, IT: Morten, Søgning af fonde: Jesper

Ad 2

Morten fremlagde en ny procedure for udlejning. Morten og Ulrik ser på den sammen + de får lagt et årshjul.

Jørgen og Ulrik tjekker op på alle medlemmers e-mail adresser, og får dem samlet i ét dokument.

Ulrik får lagt alle borgerforeningens arrangementer i huset ind i kalenderen på vores hjemmeside + booker de øvrige sikre arrangementer.

Vi varsler en prisstigning i lejen til borgerforeningens arrangementer i huset – hvis de lejer hele huset vil der komme en stigning på 200 kr. pr. udlejning. Dette gælder først fra næste sæson. Grunden til prisstigningen er, at rengøringsprisen er steget.

Der er ca. 10.000 kr. tilbage til renovering.

Ad 4

Ad 5

Male radiatorer, male/udskifte døre, plader på vægge + toplister, vaske gardiner, Alt træ skal males, evt. nye fodlister, ny fryser, flere strømstik i køkken, evt. nyt loft i køkken, evt. flere sorte stole, ral på vejen.

Ad 7

Kim taler med Alice vedr. hjertestarter – vi skal være enige med borgerforeningen + BUF om deling af økonomien på denne. Og vi skal have klarlagt, hvor den skal hænge.

Ad 6

n  Jesper lægger et link i Dropbox på en hjemmeside, hvor alle fonde, som man kan søge, er samlet.

n  Jørgen tjekker prisen for at få WiFi tilsluttet i huset.

n  Jesper fremlagde en idé, om at tilbyde lejere, at de kan få opstillet/nedtaget borde og stole til en merpris. Der var for og imod – tages op på næste møde.

n  Yoga Workshop har forespurgt om leje af huset – Ulrik svare dem.

n  Vi afholder fællesspisning d. 3. maj 2016 kl. 18:00 for byens borgere.

n  Ulrik sørge for, at alle plader til væggene er i huset i uge 8.

n  Alle vores referater skal lægges på vores hjemmeside – Morten gør dette.

n  Jesper undersøger muligheder for at søge 20.000 kr. til nye stole.

n  Næste møde afholdes d. 4. april kl. 19:30 i forsamlingshuset.

Referat fra ekstra ordinær og ordinær generalforsamling – 26. januar 2016

Dagsorden

 1. Ekstra ordinær generalforsamling
 2. Valg af mødeleder
 3. Valg af referent og stemmetæller
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Formandens beretning
 6. Kasserens beretning
 7. Beretning fra udvalg
 8. Behandling af indkomne forslag
 9. Fremlægning og godkendelse af budget – herunder kontingent
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 11. Valg af suppleant
 12.  Valg af 1 revisor
 13. Valg af 2 revisorer suppleanter
 14. Evt.

Ad 1

Vi havde nogle vedtægtsændringer, som blev endeligt godkendt på den ekstraordinære generalforsamling – alle stemte for. Vedtægtsændringerne opdateres på vores hjemmeside (Morten uploader den).

Anja blev valgt til referent, og Jonas blev valgt til stemmetæller

Ad 2

Ad 3

Jesper Andersen blev valgt til mødeleder

Dagsorden godkendt

Ad 5

Ad 4

Ulrik fremlagde formandens beretning, som kan ses inde på vores hjemmeside (Morten uploader den). En ekstra tak til Johan for den kæmpe indsats han har ydet i forbindelse med renoveringen, og en tak til Jørgen Viktor og Stig for deres indsats i bestyrelsesarbejdet.

Ad 6

Jørgen Fast fremlagde kasserens beretning. Økonomien ser fornuftig ud.

Dette punkt udgår, da der ikke er nogle udvalg.

Ad 8

Ad 7

Bestyrelsen kom med et forslag til nye vedtægtsændringer. Forslaget blev enstemmigt godkendt, og stemmes om ved næste generalforsamling.

Budgettet blev fremlagt og enstemmigt godkendt. Kontingentet fortsætter med de 250 kr. pr. husstand.

Ad 10

Ad 9

Johan og Jørgen Fast genopstiller, og vælges igen.

Jørgen Viktor fratræder. Jesper Andersen vælges ind i bestyrelsen.

Tak til Stig og Jørgen for jeres arbejde i bestyrelsen.

Ad 11

Stig fratræder som suppleant. Kim Bræmer vælges ind som suppleant.

Erik og Jonas vælges som revisorer suppleanter.

Ad 12

Ad 13

Morten Tvergaard vælges som revisor.

Ad 14

Pia Nymark kommer med forslag til Nabohjælp via Tryg forsikring – Borgerforeningen griber forslaget, og arbejder videre med dette.

Der bliver spurgt ind til, om vi kan søge om en hjertestarter – den nye bestyrelse undersøger dette.

Erik kommer med forslag til at pynte de hvide vægge i forsamlingshuset med fotografier fra omegnen – den nye bestyrelse kigger på forslaget.

Den nye bestyrelse samles i forsamlingshuset til bestyrelsesmøde d. 10. februar 2016 kl. 19:30.

Formandens beretning 2016

Kære medborgere, kære medlemmer og kære brugere af forsamlingshuset i Blegind. Dette er min første beretning som formand, og det første år hvor Erik ikke har været formand for Blegindhus foreningen.

2015 har været et år, hvor vi skulle finde os til rette i den nye bestyrelse – nye procedurer, nye standarder og nye måder at gøre tingene på. 

Som Jørgen Fast vil gennemgå for jer, lige om lidt, er vores økonomiske situation udmærket. Takket være et højt medlemstal og ingen større udskrivninger til ting, der er gået i stykker. Det har givet os mulighed for at påbegynde en renovation af forsamlingshuset. Huset er et gammelt hus, som i den grad trænger til en kærlig hånd. Vi har sat Troldtex op, så vi kan høre, hvad hinanden siger, nye lamper, nyt el, og vi har fået nye ens bøjler. Vi mangler at male færdigt og sætte nye plader op langs væggen. Når arbejdet er helt færdigt, sender vi en invitation og inviterer jer alle til indvielse med fællesspisning.

Der skal lyde et kæmpe stort tak til alle dem, der har hjulpet med renoveringen. Både dem, der har arbejdet i forsamlingshuset og dem, der har passet familierne derhjemme. En særlig tak skal Johan have, for den kæmpe indsats du og din familie har ydet.

Som nogle af jer ved, har vi prøvet at få et samarbejde med BUF op at stå, så vi sammen kunne bygge et nyt hus på stadion. Et sted, der var stort nok til, at vi alle kunne være der, og et sted med gode udenomsarealer. Det er desværre ikke lykkedes at få BUF med på idéen. Det er vi kede af, da det kunne have været en fantastisk mulighed for Blegind.

Vi samler derfor vores kræfter om det her hus og vil prøve at få fonde til at sponsorere et nyt tag og nogle nye vinduer.

Vi har opdateret vores hjemmeside, og vi har af flere omgange søgt om at få en hjertestarter op at hænge.

Alt i alt synes jeg, at vi i bestyrelsen i 2015 har gjort det muligt at skabe en ramme for fællesskab, som jo er hele idéen og meningen med forsamlingshuset. Og som er så vigtigt i en lille landsby som vores.

En stor tak skal også lyde til Jørgen Victor og & Stig Olsen for deres store arbejde igennem årene. De har desværre valgt ikke at genopstille til bestyrelsen.

13. januar 2016

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Gennemgang af regnskab
 3. Udarbejdelse af budget
 4. Forberedelse af ekstraordinær generalforsamling
 5. Forberedelse af generalforsamling (hvem gør hvad)
 6. Køle/fryse kapacitet
 7. Evt.

Ad 1

Dagsorden godkendt

Et par smårettelser til budgettet, som Jørgen F. retter inden generalforsamlingen.

Ad 2

Ad 3

Regnskab godkendt – der var et par smårettelser, som Jørgen F. retter inden generalforsamlingen.

Ulrik har styr på vedtægtsændringerne.

Ad 5

Ad 4

Morten køber kaffe og kage. Øl og sodavand tages fra vores ”lager”. Vi mødes kl. 19:00 for at stille borde og stole klar. Ulrik laver dagsorden. Ulrik ringer til Frank Farsø, og spørger ham, om han vil være ordstyrer. Jørgen F., Jørgen V., Johan og revisoren er på genvalg. Jørgen F. og Johan ønsker genvalg. Jørgen V. ønsker ikke genvalg. Stig ønsker ikke at være suppleant længere. Jørgen F. spørger revisoren, om han ønsker genvalg.

Ad 6

Vi skal have taget mål til fryser/køleskab før vi kan købe disse. Dette gøres inden næste møde.

Ad 7

Ulrik finder 4 gummihjul, som vi kan sætte under baren, da baren laver grimme ridser i gulvet.

Vi skal have søgt Landsbysamvirket om Fibernet, så vi kan få WiFi i huset.

1. december 2015

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Rengøring
 3. Gennemgang af vedtægter + ændringer
 4. Generalforsamling
 5. Netbank
 6. Hjemmeside
 7. Arbejdsweekend
 8. Evt.

Ad 1

Dagsorden godkendt

Vedtægter + ændringer gennemgår vi til næste møde.

Ad 2

Ad 3

Alle udlejningspriser hæves med 350 kr., da vi skal have et eksternt rengøringsfirma til at gøre rent fremover. Og det hæver desværre prisen.

Ad 4

Punkt 5 udskydes til efter generalforsamlingen.

Ad 5

Der skal indkaldes til ekstraordinær og ordinær generalforsamling i dagspressen – Ulrik ordner dette. Den ekstraordinære bliver kl. 19:00, og den ordinære bliver kl. 19:30.

Stig ønsker ikke genvalg. Jørgen Viktor vil også gerne fratræde, hvis det er muligt. Jørgen Fast fortsætter. Vi forhører os rundt omkring, om der er nogen, der kunne tænke sig at komme i bestyrelsen.

Årsregnskabet er ikke lavet endnu. Vi gennemgik budgettet for 2016. Det ser fornuftigt ud. Der er lidt smårettelser, som Jørgen F. får rettet til inden næste møde.

Medlemslisten gennemgik vi. Der er en del, der ikke har betalt kontingent endnu. Hver især kigger deres ruter igennem igen, og får opkrævet dem der mangler. Jørgen F. lægger den sidste nye medlemsliste i Dropbox.

Hjemmesiden blev gennemgået og tilrettet.

Ad 7

Ad 6

Johan og Ulrik vil gerne koordinere styregruppen/renoveringen af huset.

Johan kontakter elektrikere for tilbud på el arbejdet i huset.

Ad 8

Vi har fået afslag på at få en hjertestarter hængt op.

Der er kommet flere forespørgsler på flaske-køleskab, og på en større fryser. Vi tager emnet op på næste møde.

Næste møde bliver d. 13/1-16 kl. 19:30 i Blegind Forsamlingshus.

22. september 2015

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Renovation
 3. Rengøring
 4. Kontingentopkrævning
 5. Fællesspisning
 6. Fremlæggelse af forslag til ny lejekontrakt/procedure
 7. Investeringer 2015
 8. Fastlæggelser af møder inden generalforsamlingen
 9. Evt.

Ad 1

Dagsorden godkendt

Johan har ikke haft tid til at tjekke renovationen – det gør han til næste møde.

Ad 3

Ad 2

Johan og hustru har takket nej til at stå for rengøringen i forsamlingshuset fremover. Bestyrelsen takker for det flotte arbejde, de har lavet i huset de sidste 2 år. Vi skal have fundet et firma el. lign. til at varetage opgaven fremover. Johan har en der muligvis vil overtage opgaven. Vi følger op på dette til næste møde. Lejen af huset vil sandsynligvis stige pga. ekstra udgiften til rengøringen fremover.

Menighedsrådet afholder fællesspisning d. 8. oktober 2015. De har næsten fået samlet et hold til næste fællesspisning.

Ad 4

Ad 5

Vi tager de samme ruter som sidste år. Morten tager ”Eriks rute”.

Ruterne skal tages inden d. 5. oktober 2015.

Ulrik ringer til banken og sørger for, at Jørgen V. kan få konto-kig.

Og så har vi udarbejdet en udlejningsprocedure, som lægges i Dropbox.

Ad 7

Ad 6

Huset trænger til et nyt tag – vi skal have søgt penge til dette hos diverse fonde. Johan har kontakt til bestyrelsen i et forsamlingshus, hvor de har stor erfaring med at søge fonde. Johan vil invitere ham til vores næste møde. Jørgen V. vil med det samme søge Nordea fonden (flere nye stole).

Vi vil sætte Troldtekt op i weekenden d. 16-17. januar 2016. Vi vil forhøre, om byggemarkedet evt. vil sponsorere det mod ophængning af sponsortavle i forsamlingshuset. I forbindelse med opsætning af Troldtekt vil vi også hænge nye lamper op i loftet i den store sal + lysdæmper. Ulrik tjekker priser på vægplader, som vi også ønsker at få sat op.

Vi skal have indkaldt hjælpere fra vores hjælperliste til denne arbejdsweekend.

Ønskeliste over forbedringer af huset lægges i Dropbox.

Ad 8

Bestyrelsesmødedatoer:

17. november 2015 kl. 19:30 i forsamlingshuset

13. januar 2016 kl. 19:30 i forsamlingshuset

Generalforsamling:

26. januar 2016 kl. 19:30 i forsamlingshuset

Ad 9

Punkt til næste møde: HUSK at indkalde til generalforsamling i dagspressen, og så skal vi lige igennem vedtægterne.

Og så ønsker Jørgen V. at vi lige kigger på hjemmesiden igen ;-)

26. august 2015

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Opfølgning af punkt 2, 4, 5, 6 og 7 fra sidste møde
 3. Gennemgang af økonomi og udlejning
 4. Ansøgning til Landbysamvirket
 5. Investeringer i 2015
 6. Fastlæggelse af møder for resten af 2015
 7. Kontingent
 8. Evt.

Ad 1

Dagsorden godkendt

Ad 2

BUF er ikke interesseret i, at bygge et nyt hus sammen med os. Vi er stadig interesseret, hvis resten af byen har viljen og lysten.

Morten køber 100 træbøjler i IKEA. Ulrik tager en grå vægplade med til næste møde. Vi venter med indkøb af lamper, til vi ved, om vi får et tilskud til troldtekt plader.

Ulrik har lavet en nøgleliste, hvor vi kan holde styr på, hvor mange nøgler til huset der er i udlån.

Hjemmesiden godkendes.

Johan går i tænkeboks, om han vil fortsætte med rengøringen af huset. Vi får svar på næste møde.

Morten laver en ansøgning til Landsbysamvirket om penge til nyt tag og troldtektplader.

Ad 3

Ad 4

ALLE skal fremover have en lejekontrakt – borgerforeningen, menighedsråd, Yoga… ALLE! Lokale foreninger er fritaget for at betale depositum. Jørgen F. tjekker udlejningspriser hos andre forsamlingshuse, så vi kan tilpasse vores pris. Morten foreslår, at vi hæver prisen på udlejning og rengøring. Vi skal have udlejningsprisen flettet ind i vores lejekontrakt, som afkrydsningsfelt – så prisen ikke kan komme til diskussion. Jørgen F. sender lejekontrakten rundt til alle. Ulrik laver et udkast til en ny lejekontrakt.

Jørgen F. fremlagde økonomien, og det ser fornuftigt ud. Dog skal vi lige have tjekket op på renovationen (prisen) – dette gør Johan.

Ad 5

Punkt 5 flyttes til næste møde

Ad 6

Punkt 6 flyttes til næste møde

Ad 7

Ulrik sender opkrævningslisten rundt til alle. Det er ok, at medlemmerne overfører kontingentet via MobilePay, kontant eller ved bankoverførelse. Ulrik sender en opkrævningsmail ud til alle vores medlemmer, og dem der ikke betaler, får et besøg J Jørgen F. tager et print af kontoposteringerne med til vores næste møde.

Ad 8

Der var intet til evt.

Næste møde afholdes d. 22. september 2015 kl. 19:30 i Blegind Forsamlingshus.

19. marts 2015

Mødedato:

19. marts 2015

Blegind Forsamlingshus

Tidspunkt:

Sted:

20:00–22:00

Ulrik, Johan, Morten, Jørgen V., Stig og Anja

Referent/dato:

Deltagere:

Anja Jensen/20. marts 2015

Afbud:

Jørgen F.

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Diskussion af vores muligheder for at bygge nyt hus
 3. Gennemgang af mulige ansøgninger vi kan søge
 4. Ønskeliste til forbedring af huset - husvandring
 5. Nøgler
 6. Hjemmeside
 7. Evt.

Dagsorden godkendt

Ad 2

Ad 1

Ulrik ringer til BUF formanden. Vi ønsker klarhed over, om BUF er interesseret i, at bygge et nyt hus sammen.

Ulrik har talt med kommunen, og spurgt ind til, hvad vi kan søge af tilskud til forsamlingshuset. Vi kan f.eks. søge en ”SKØN” pulje, en energi pulje, og Landdistriktspuljen. Sidst nævnte har en ansøgningsfrist d. 1. april 2015, og vi har besluttet at søge om Troldtekt plader til hele loftet i den store og lille sal. Jørgen V. udfylder ansøgningen og sender den ind.

Ad 4

Ad 3

Vi var på husvandring, og lavede følgende ønskeliste til forbedringer: Troldtekt loft, maling af alle vægge, nye plader langs væggen, ens bøjler i garderoben, nye lamper i store og lille sal.

Troldtekt søger vi om. Ulrik undersøger priser for nye plader. Anja kigger efter lamper og bøjler.

Ulrik laver en liste over, hvem der har nøgler til huset.

Ad 6

Ad 5

Vi har kigget på hjemmesiden, og havde en del rettelser. Morten retter på hjemmesiden, og vi kigger på layoutet på næste møde.

Ad 7

Johan vil gerne have, at vi indhenter tilbud fra 3 rengøringsfirmaer. Johan ringer rundt. Og Johan tjekker også, hvad andre forsamlingshuse tager i rengøringsgebyr.

Borgerforeningen har efterspurgt en regning for deres leje af huset – Jørgen V. tager fat i Jørgen F., så vi kan få sendt en regning ud.

Ulrik indkalder til næste bestyrelsesmøde via mail.

17. februar 2015

Mødedato:

17. februar 2015

Hos Johan

Tidspunkt:

Sted:

19:30–21:30

Johan, Ulrik, Stig, Jørgen V., Jørgen F., Morten og Anja

Referent/dato:

Deltagere:

Anja Jensen/18. februar 2015

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Bestyrelsesposter uddeles
 3. Nyt forsamlingshus?
 4. Arbejdsdag
 5. Vedtægter
 6. Evt.

Ad 1

Dagsorden godkendt

Ad 2

Johan vil arrangere et møde med BUF – vi skal have klarhed, om vi skal arbejde videre med idéen ”Projekt nyt forsamlingshus”.

Vi har planlagt en arbejdsdag d. 14. marts kl. 10:00. Vi kontakter vores folk på ”hjælper listen”.

Ad 3

Ad 4

Formand: Ulrik Eberth

Næstformand: Johan Basse

Kasserer: Jørgen Fast

IT ansvarlig: Morten Rask

Udlejer: Jørgen Viktor

Tilsyn: Johan/Stig

Sekretær: Anja Jensen

Ad 5

Vi gennemgik vedtægterne, efter de er renskrevet af Frank Farsø.

Ad 6

Vi skal have en fælles dropbox til alle dokumenter vedr. Blegind Forsamlingshus. Ulrik sender et link til dropboxen.

Morten rydder op på vores hjemmeside.

Nyeste kommentarer

24.11 | 10:13

Hej Gitte, Jeg vil gerne lege forsamlingshuset d. 10. dec. til min datters fø...

18.09 | 12:53

Tak for svære

18.09 | 07:34

Hej Ramadan Forsamlingshuset er allerede udlejet den 1. okt...

18.09 | 07:31

Hej Christian Den lille sal udlejes kun på hverdage. Hele huset kan le...