Generalforsamling


Generalforsamling i Blegind Forsamlingshus 2017


Ekstra-ordinær Generelforsamling den 24/1 2017 kl 19.30

 

 • Tilføjelse til Afsnittet “Medlemmer":
  • Alle uden for Blegind bliver passive medlemmer uden stemmeret
 • Tilføjelse til "Foreningens struktur" stk. d.
  • Formand og kasserer har fuldt adgang til netbank, udlejer har kontokig. Det vil sige, at stk. d. fulde ordlyd er
  • d) Formanden tegner bestyrelsen udadtil. Større økonomiske beslutninger kræver underskrift af både formand og kasserer. Formand og kasserer har fuld adgang til netbank, udlejer har konto kig. 

Umiddelbart herefter:

Ordinær generalforsamling i Blegindhusforeningen 

Dagsorden for ordinær generalforsamling: 

 1. Valg af mødeleder (mødelederen må ikke være medlem af bestyrelsen) 
 2. Valg af referent og stemmetællere 
 3. Godkendelse af dagsorden. Herunder placering af indkomne forslag på dagsordenen. 
 4. Formandens beretning 
 5. Kassererens beretning (regnskabet foreligger i skriftlig form) 
 6. Beretning fra udvalg 
 7. Behandling af indkomne forslag. Fremlægning og godkendelse af budget, herunder kontingentforslag

1.      Prisforslag for passiv medlemskab: 500 kr.

§   Bestyrelsen foreslår, at følgende foreninger bliver fritaget for kontingentopkrævning: Vandværket, Borgerforeningen, BUF og Menighedsrådet.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Medlemmerne sidder for to år ad gangen. På ulige år er 3 personer på valg på lige år er de øvrige personer på valg. 
 2. Valg af suppleanter. Suppleanter vælges for et år ad gangen 
 3. Valg af 2 revisorer. Valgperiode 2 år. Revisorerne må ikke være medlemmer af bestyrelsen. 
 4. Valg af 2 revisorsuppleanter. Valgperiode 1 år 
 5. Eventuelt (hvor der ikke kan foretages beslutninger)  

 

Generalforsamling Blegind Forsamlingshus 2016

Ekstra-ordinær Generelforsamling den 26/1 2016 kl 19.30

- Afstemning om ændring af vedtægter (se nedenfor) der blev besluttet på generelforsamling 2015

Umiddelbart herefter:

Ordinær generalforsamling i Blegindhusforeningen

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

 1. Valg af mødeleder (mødelederen må ikke være medlem af bestyrelsen)
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Godkendelse af dagsorden. Herunder placering af indkomne forslag på dagsordenen.
 4. Formandens beretning
 5. Kassererens beretning (regnskabet foreligger i skriftlig form)
 6. Beretning fra udvalg
 7. Behandling af indkomne forslag. Fremlægning og godkendelse af budget, herunder kontingentforslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Medlemmerne sidder for to år ad gangen. På ulige år er 3 personer på valg på lige år er de øvrige personer på valg.
 9. Valg af suppleanter. Suppleanter vælges for et år ad gangen
 10. Valg af 2 revisorer. Valgperiode 2 år. Revisorerne må ikke være medlemmer af bestyrelsen.
 11. Valg af 2 revisorsuppleanter. Valgperiode 1 år
 12. Eventuelt (hvor der ikke kan foretages beslutninger) 


Forslag til nye

Vedtægter for Blegindhusforeningen

 

Formål

Foreningens formål er at fastholde Blegind forsamlingshus som et almennyttigt, lokalt samlingssted for beboerne i Blegindområdet i overensstemmelse med de stedlige behov for arrangementer og fællesaktiviteter af kulturel, foreningsmæssig, politisk og selskabelig art.

Foreningen understøtter og inspirerer til samhørighed mellem områdets beboere og til fortsat udvikling af området. Foreningen er tilknyttet Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

 

Medlemmer

Kun personer, der bor eller har boet i Blegind, kan være medlemmer.

Medlemskabet er knyttet til en navngiven person pr. husstand. 

Husstandens medlemmer over 18 år har medlemsrettigheder ved anvendelse af huset.

Ved afstemning på generalforsamlingen har husstanden 1 stemme. Det registrerede medlem kan ved fuldmagt overgive stemmeretten til et husstandsmedlem over 18 år.

Medlemskab forudsætter betaling af kontingent. Den årlige generalforsamling fastsætter kontingentet. 

 

Foreningens struktur

Blegindhusforeningen fungerer som en demokratisk forening med en årlig ordinær generalforsamling, hvor en bestyrelse vælges.

a)     Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingens beslutninger foretages med almindelig stemmeflerhed med mindre andet besluttes (se nedenfor). Referatet af generalforsamlingen skal tilstilles alle medlemmer via hjemmesiden og på opslagstavlen. Medlemmer kan desuden ved personlig henvendelse kræve en papirudgave.

b)    Bestyrelsen består af 5-7 personer.

c)     Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og evt. medlemmer med specielle opgaver.

d)    Formanden tegner bestyrelsen udadtil. Større økonomiske beslutninger kræver underskrift af både formand og kasserer.

e)     Bestyrelsen har ansvaret for forsamlingshusets værdier og drift.

f)     Bestyrelsen holder møder efter behov. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsgang.

g)     Beslutninger i bestyrelsen foretages ved almindelig stemmeflertal.

h)    Referater fra bestyrelsesmøder tilstilles alle medlemmer via hjemmesiden og på opslagstavlen.

i)      Bestyrelsen indkalder til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger gennem offentlig information med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen sker med meddelelse om dagsorden. Forslag til dagsordenen skal være indsendt til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling af holdes hvert år i januar måned.

j)      Bestyrelsen, en fjerdedel af medlemmerne eller mindst 20 medlemmer kan kræve indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Denne indkaldes med 2 ugers varsel og med meddelelse om dagsorden.

k)    Beretninger, regnskab og navne på afgående bestyrelsesmedlemmer kan rekvireres fra formanden, så snart mødet er indkaldt.

l)      Vedtægtsændringer skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger og sker ved almindelig afstemning.

m)   Opløsning af foreningen kan kun finde sted på ordinær generalforsamling, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt, og mindst tre fjerdedele af de fremmødte stemmer herfor. Hvis ikke den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig, kan en ekstraordinær generalforsamling vedtage opløsningen ved simpelt stemmeflertal uanset de fremmødtes antal.

n)    Ved eventuel opløsning skal mødet skal desuden behandle et af bestyrelsen fremlagt forslag til fordeling af foreningens midler. Ved opløsning kan foreningens værdier indsættes på en fond med et alment nyttigt formål (evt. til oprettelse af nyt fælleshus).

 

Ordinær generalforsamling i Blegindhusforeningen

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

 1. Valg af mødeleder (mødelederen må ikke være medlem af bestyrelsen)
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Godkendelse af dagsorden. Herunder placering af indkomne forslag på dagsordenen.
 4. Formandens beretning
 5. Kassererens beretning (regnskabet foreligger i skriftlig form)
 6. Beretning fra udvalg
 7. Behandling af indkomne forslag. Fremlægning og godkendelse af budget, herunder kontingentforslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Medlemmerne sidder for to år ad gangen. På ulige år er 3 personer på valg på lige år er de øvrige personer på valg.
 9. Valg af suppleanter. Suppleanter vælges for et år ad gangen
 10. Valg af 2 revisorer. Valgperiode 2 år. Revisorerne må ikke være medlemmer af bestyrelsen.
 11. Valg af 2 revisorsuppleanter. Valgperiode 1 år
 12. Eventuelt (hvor der ikke kan foretages beslutninger)

 

 

Vedtaget Blegind den …